Home page

Tinkamo naudojimo politika

Ši Tinkamo naudojimo politika įsigalioja ir paskutinį kartą buvo atnaujinta:
API paslaugų klientams – 2024-01-01.

Paslaugomis naudojamasi vadovaujantis šia Tinkamo naudojimo politika. Jūs sutinkate nesinaudoti Paslaugomis netinkamai ir nepadėti jokiems kitiems asmenims naudotis jomis netinkamai toliau aprašytais būdais bei suprantate, kokios prievolės kyla dėl šios Tinkamo naudojimo politikos pažeidimo. Atkreipkite dėmesį, kad didžiosiomis raidėmis rašomos sąvokos turi Paslaugų teikimo sąlygose nurodytą reikšmę.

Netinkamu naudojimusi Paslaugomis gali būti laikomi toliau nurodyti veiksmai.

1. Paslaugų teikimo sutrikdymas

1.1. Mūsų Paslaugų ir (arba) Paslaugų sistemų, įskaitant mūsų pagalbinių duomenų tvarkytojų paslaugas ir sistemas, susijusias su mūsų Paslaugų teikimu, vientisumo, konfidencialumo ir (arba) prieinamumo pažeidimas. Tai apima bet kurios sistemos ar tinklo, kuriame vykdoma mūsų Paslaugų priegloba, pažeidžiamumo tyrinėjimą, nuskaitymą ar tikrinimą.

1.2. Mūsų programinės įrangos trikdymas, atvirkštinė inžinerija (angl. reverse-engineering), bet kokių saugumo ar autentifikavimo priemonių apėjimas arba bandymas gauti nesankcionuotą prieigą prie Paslaugų, susijusių sistemų, tinklų ar duomenų.

1.3. Mūsų infrastruktūros apkrovimas arba bandymas ją apkrauti taikant nepagrįstai didelę apkrovą mūsų sistemoms.

1.4. Perdavimų į serverius, kuriuose veikia Paslaugos, arba perdavimo iš jų iššifravimas.

2. Netinkamas Paslaugų naudojimas

2.1. Pakeistos, apgaulingos arba klaidingai šaltinį identifikuojančios informacijos siuntimas, įskaitant klastojimą (angl. spoofing) ir duomenų vagystes (angl. phishing).

2.2. Mūsų ar mūsų partnerių, pardavėjų ar filialų menkinimas.

2.3. Ne savo produktų ar paslaugų reklamavimas negavus atitinkamo leidimo.

2.4. Paslaugų naudojimas siekiant pažeisti kitų asmenų privatumą, įskaitant kitų asmenų asmeninės ir Konfidencialios informacijos publikavimą ar skelbimą be jų aiškaus leidimo arba kitų asmenų Asmens duomenų rinkimą.

2.5. Autentifikavimo ir (arba) pasirašymo užklausų siuntimas daugeliui atsitiktinių gavėjų, kurie nesitiki gauti užklausos ir nėra atitinkamai to suderinę su siunčiančiąja šalimi.

2.6. Paslaugos gali būti naudojamos tik Naudotojo teisėtai gautiems ar sukurtiems Kliento duomenims saugoti. Paslaugos negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai naudojamos jokiai neteisėtai veiklai.

2.7. Paslaugos negali būti naudojamos teikti jūsų pačių elektroninės tapatybės apsaugos sprendimui, kuris pagrįstas naudotojų autentifikavimu arba pasirašymo transakcija, atliekama naudojant Veriffy API (programinės įrangos integracinės sąsajos) paslaugas. Pavyzdžiui, Klientas prisijungia su bet kuria iš mūsų palaikomų eID (el. identifikavimo) priemonių ir to paties seanso metu jūs paprašote Kliento užregistruoti Naudotoją naudojant savo pasirinktą slaptažodį, kurį Klientas vėliau naudoja autentifikavimui ateityje.

2.8. Suteiktos Veriffy API paslaugos gali būti naudojamos Naudotojo sistemose tik po sėkmingo Veriffy API integracijos patikrinimo. Suteikta API prieiga negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai pakartotinai naudojama jokiose kitose trečiųjų šalių sistemose, kurios nebuvo įtrauktos į pradinį integracijos patikrinimą. Jei Paslaugos bus naudojamos trečiųjų šalių sistemose, turi būti sudaryta nauja sutartis su nauja prieiga kiekvienam naudojimui.

2.9. ENISA rekomenduojamo saugumo lygio (ENISA rekomendacijų dėl algoritmų, raktų dydžių ir parametrų) neužtikrinimas sistemose, su kuriomis integruojamos mūsų Paslaugos.

2.10. Prieiga prie bet kurios Paslaugų dalies ar jų paieška naudojant bet kokias kitas priemones nei mūsų viešai palaikomos sąsajos (pvz., duomenų ištraukimas (angl. scraping)).

3. Netinkamas turinys

3.1. Skelbimas, įkėlimas, bendrinimas, pateikimas ar kitoks suteikimas turinio, kuris:

3.1.1. pažeidžia Paslaugų teikėjo ar trečiosios šalies Intelektinės nuosavybės ar kitas teises, įskaitant bet kokias autorių teises, teises į prekių ženklus, patentus, komercines paslaptis, neturtines teises, privatumo teises į viešumą ar bet kokias kitas Intelektinės nuosavybės teises arba nuosavybės ar sutartines teises;

3.1.2. yra pornografinis, jame yra ekstremalaus smurto veiksmų ar teroristinės veiklos, įskaitant terorizmo propagandą, arba yra kitaip neteisėtas;

3.1.3. propaguoja fanatizmą ar neapykantą bet kuriam asmeniui ar žmonių grupei dėl jų rasės, religijos, etninės kilmės, lyties, lytinės tapatybės, seksualinės orientacijos, negalios ar sveikatos sutrikimų;

3.1.4. skatina neteisėtą ar neatsargų elgesį;

3.1.5. kuriame yra virusų, botų, kirminų (angl. worms), kenkėjiško skriptingo (angl. scripting exploits) ar kitos panašios medžiagos;

3.1.6. kurio jūs neturite teisės pateikti;

3.1.7. kuris kitaip gali padaryti žalą Paslaugų teikėjui ar bet kuriai trečiajai šaliai.

4. Tinkamo naudojimo politikos pažeidimas

4.1. Dėl jūsų, jūsų įmonės ar bet kurios kitos šalies, įgaliotos įgyti prieigą prie Paslaugų ir jomis naudotis, padarytų pažeidimų, prieiga prie Paslaugų gali būti užblokuota arba Paslaugų teikimas gali būti iš dalies ar visiškai sustabdytas, arba gali būti imtasi kitų pagrįstų, mūsų išimtine nuožiūra nustatytų veiksmų pažeidimui pašalinti.

4.2. Pasiliekame teisę veikti be išankstinio įspėjimo, jei reikia, išlaikyti stabilų, saugų ir nepertraukiamą Paslaugų veikimą, kaip mes jį nustatėme savo išimtine nuožiūra.

4.3. Įtarus nusikalstamą veiklą, galime pasitelkti ir bendradarbiauti su teisėsaugos ir valdžios institucijomis. Pažeidėjams taip pat gali būti taikoma civilinė arba baudžiamoji atsakomybė pagal taikytiną teisę.

4.4. Šios Tinkamo naudojimo politikos pažeidimo atveju Klientas neturi teisės į jokias kompensacijas.

Supaprastinkite dokumentų pasirašymą

Mažinkite popieriaus naudojimą, saugokite planetą

Pasirašykite arba patikrinkite savo elektroninių dokumentų galiojimą ir teisėtumą per kelias sekundes